Vastenactie Flores 2019

Zelfredzaamheid versterken

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is. De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen dorpen van Flores. Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke kinderen kunnen niet goed studeren. Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en de zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebesani. In dit dorp wonen 306 families, in totaal 1.536 mensen. Er worden openbare toiletten gebouwd en voorzieningen aangelegd voor schoon drinkwater. Ook is er aandacht voor educatie. Op school krijgen de kinderen les in gezondheid en hygiëne. Daarnaast worden er trainingen en vakopleidingen gegeven, zodat de inwoners in staat zijn zelf de watervoorzieningen te onderhouden, zoals reservoirs, pompen, tappunten en pijpleidingen. Er zal ook een watercomité worden opgericht, dat verantwoordelijk wordt voor het onderhoud. Hiermee schept EVIDENCE werkgelegenheid voor de dorpsbewoners en wordt hun zelfredzaamheid versterkt. In principe doen zowel vrouwen als mannen mee aan de opleidingen en het watercomité.

Het hoofddoel van EVIDENCE is om een stabiele en duurzame infrastructuur op te zetten. Het EVIDENCE project werkt aan het verbeteren van de gezondheid en leefomstandigheden van de dorpsbewoners. Dit doet de Caritas organisatie van het aartsbisdom Ende, in samenwerking met de dorpsbewoners. 

Op 31 maart is de tweede collecte in beide kerken van de ABG parochie voor dit project.

U kunt ook uw giften over maken op banknummer NL30ABNA0524590958 t.n.v. St. Bisschoppelijke Vastenaktie Ned onder vermelding “watervoorzieningen Flores”

Link naar website: https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/watervoorzieningen-op-het-eiland-flores-in-indonesie