Verslag bijeenkomst “Samen op Weg” 22 oktober 2023

Bespreking na gezamenlijke zondagsviering ABG in Gerardus Majellakerk

Paul Proost praat de parochianen bij over de ontwikkelingen bij het samengaan van de AnnaBon- en Gerardus Majellakerk.

Verslag: Kathy Hoogenboom

A G E N D A

  1. Verslag bespreking 17 september 2023
  2. Decreet Bisschop afronding samenwerking
  3. Decreet Bisschop onttrekking AnnaBonkerk aan eredienst
  4. Verkoop AnnaBonkerk samen met Barbaraschool
  5. Woensdagochtendviering naar Kastanjehof
  6. Inrichting Gerardus Majella, verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon
  7. Rondvraag

1. Verslag bespreking 17 september 2023

Wordt deze week op de ABG-site geplaatst, en ligt volgend weekend geprint in beide kerken.

2. Decreet Bisschop (juridische) afronding samenvoeging ABG

Onlangs bleek dat de fusie tussen de Anna-, Bonifatius- en Gerardus Majella- parochie juridisch gezien destijds niet juist is afgesloten: alle bezittingen werden samengevoegd, maar de Barbaraschool werd van de samenvoeging uitgesloten. Voor de school zou een stichting in het leven geroepen worden, maar dat is nooit gebeurd. Het decreet, dat door Paul op hoofdlijnen wordt voorgelezen, regelt een juridisch correcte afronding van de fusie, inclusief de school.

Er kan binnen 10 dagen na vandaag bezwaar worden gemaakt tegen dit decreet.

3. Decreet Bisschop inzake onttrekking AnnaBonkerk aan de eredienst.

De bisschop, het Kapittel en de Priesterraad zijn akkoord met de onttrekking. Ook daarover komt een decreet. Er blijkt geen ritueel te zijn voor sluiting van een kerk.

De invulling van 3 december luidt:

10.30 tot 12.00 uur   H. Mis in AnnaBonkerk. Gerardus Majella is gesloten.

12.00 tot 14.00 uur   Samenzijn/receptie/reünie met hapjes en drankjes.

14.00 uur                         Een groep vertrekt lopend vanaf de AnnaBon naar de Gerardus Majella met de reliek van Bonifatius. Pater Marianus wordt samen met het Allerheiligste met de auto gebracht.

14.30 uur                         Sobere welkomstviering. Aanbidding Allerheiligste op altaar, daarna plaatsing in tabernakel.

4. Verkoop AnnaBonkerk samen met Barbaraschool

School én pastorie worden op Funda Zakelijk aangeboden. Tot 1 november a.s. kan er geboden worden. Er zijn 35 belangstellenden geregistreerd. Op beide panden rust een maatschappelijke bestemming. Na 1 november beoordeelt een commissie vanuit het Samenwerkingsverband Clara & Franciscus de biedingen. Het bisdom heeft een aantal voorwaarden gesteld (o.a. geen casino). De makelaar checkt of de bieders aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. Is de keuze gemaakt, dan wordt deze voorgelegd aan het bisdom, en vervolgens aan Rome.

NB: Ook op de kamers waarin de zusters woonden, plus die waarin nu nog huurders wonen, rust een maatschappelijke bestemming. Voor de huidige bewoners kon geen vervangende woning in de sociale sector gevonden worden. Zij genieten huurbescherming, behouden hun contract en hun huurrechten zijn onderdeel van de verkoop aan de nieuwe eigenaar van het pand.

5. Woensdagochtendviering AnnaBon verplaatsen naar Kastanjehof

Cordaan staat heel positief tegenover het houden van de woensdagochtendviering van 10.00 tot ca. 11.30 uur in de zgn. buurtkamer van het Kastanjehof. Het is een ruimte met glazen wanden; Cordaan zorgt nog voor gordijnen. Ook mogen we gebruik maken van kastruimte. Voor de kelk en andere kostbaarheden wil Paul graag de kleine kluis uit de Gerardus overbrengen naar de Kastanjehof. Dat is akkoord. Vermeld wordt nog dat deze kluis destijds geschonken is door de kloosterzusters uit de Obistraat.

De ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld, alleen voor de koffie en thee na afloop wordt een bedrag in rekening gebracht. De viering is bedoeld voor de bewoners van Kastanjehof – enkelen wonen regelmatig de zondagsviering bij -, voor parochianen uit de beurt die niet zo mobiel meer zijn, en voor de vaste groep bezoekers van de woensdagochtendviering in de AnnaBon.

6. Inrichting Gerardus Majella, verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon

Paul stelt dat:

  • er nog veel werk verricht moet worden,
  • het niet gemakkelijk is spullen vanuit de AB een nieuwe bestemming te geven, er wordt daarom ook gekeken naar het buitenland o.a. wat betreft de cibories, en
  • te verrichten werkzaamheden veel geld kosten, en bedrijven het druk hebben. Het kan dus zijn dat niet alle werkzaamheden voor 3 december afgerond zijn.

Inrichting

In de Gerardus is inmiddels gewit en de gele muur is opnieuw geverfd. Met dank aan Ellen, Pieter, Chiel, Joke en anderen voor het ont- en weer inruimen.

Eén radiator blijkt lek, deze zal moeten worden vervangen. Een onverwachte kostenpost!

Een groep parochianen o.l.v. Ellen zal gaan opruimen en overbodige spullen wegdoen. De stencilmachine wordt eerdaags door de leverancier opgehaald.

Het is bijna zeker dat er 3 afsluitbare en brandwerende kasten van de AnnaBon over kunnen komen naar de Gerardus.

Eén wordt geplaatst in de kluis, zodat de kelk, andere kostbaarheden en bijv. doopboeken veilig kunnen worden opgeborgen. De doopboeken gaan terug tot rond 1880. Zeker 2x per week komen er uitschrijvingen (wens tot kerkverlating) binnen op het secretariaat, die moeten worden verwerkt in de doopboeken.

Een tweede wordt geplaatst in het invalidentoilet t.b.v. schoonmaakspullen. Die staan nu ook in de kluis, dus dat scheelt weer ruimte.

De derde wordt geplaatst in de bergruimte achterin de kerk.

De voordeur moet, o.a. vanwege een poging tot inbraak, vervangen worden, mét de omlijstende deurpost. De kosten bedragen 5000 tot 7000 euro, en het duurt waarschijnlijk nog vier maanden totdat de werkzaamheden kunnen worden verricht.

De vloerbedekking wordt 29 november door een professioneel bedrijf gereinigd. Pieter en Chiel coördineren de werkzaamheden.

De gebruikers van de keuken (Hangmannen, Kiemkracht, koffieploeg) worden bijeengeroepen om te komen tot één ontwerp voor de nieuwe keuken. In geval van nood kan worden gekookt bij buurthuis De Archipel aan het Makassarplein. Er zal wel worden gegeten in de kerk, om de verbinding met de Hangmannen resp. de bezoekers van Kiemkracht niet te verliezen.

In de kerk zullen meer stoelen moeten komen, de tafels misschien anders, een plek voor het koor gecreëerd en een betere plek voor de piano worden gezocht. Daarbij moet de nooduitgang worden vrijgehouden.

Over de verlichting zal de Inrichtingscommissie zich nog buigen.

Verhuizen en herbestemmen spullen AnnaBon

In de parochiemiddag in december jl. werd gevraagd of het luidklokje kon meekomen naar de Gerardus. Paul heeft offerte aangevraagd bij de fa. Eijsbouts, en alleen al het huren van een kraan om de luidklok weg te halen van de AnnaBon en het bouwen van een stellage om het klokje te kunnen plaatsen op de Gerardus, kost minimaal 15.000 euro. Daar komen dan nog bij de reparatie van het dak van de AnnaBon en het aanleggen van elektriciteit naar het klokje in de Gerardus. Bovendien is de AnnaBon een gemeentemonument, en het luidklokje een element dat verwijst naar het verleden als kerk. Dat maakt dat het niet zomaar mag worden verwijderd. Paul stelt dan ook voor om NIET over te gaan tot het verhuizen van het luidklokje. De uitgave is te groot. Misschien kan er later gekomen worden tot een andere oplossing. Bij de bouw van de nieuwe Gerardus Majella ruim 30 jaar geleden is overigens door de buurt geprotesteerd tegen de komst van een luidklok. Daar is nu geen onderzoek naar gedaan.

Over het plaatsen van het beeld van Bonifatius is consensus, deze komt in de nis ter rechterzijde van het altaar.

Overeenstemming over een plek voor de 4 schildjes met evangelisten wordt niet bereikt, dit wordt bij de Inrichtingscommissie neergelegd. Ben Dieker zal daarvoor uitgenodigd worden (3 november volgend overleg).

Een gebrandschilderde raamhanger voorstellende het Lam Gods komt voor het zijraam bij de garderobe; dat bevordert de herkenbaarheid naar buiten toe.

Samengaan

Er komen nog gesprekken over het samengaan met de parochianen die nu in beide kerken koffiezetten, de bloemen verzorgen en kosteren.

7. Rondvraag

Jaap wijst erop dat ondanks een zorgvuldige voorbereiding er een 80-tal parochianen in Zuidoost niet zijn meegegaan naar de nieuwe locatie. Veel aandacht ging uit naar de vrijwilligers, minder naar de vaste kerkgangers. Hoe kunnen wij dit voorkomen?

Het aanschrijven van oud-parochianen, ouders van 1e communicantjes of vormelingen wordt minder zinvol geacht.

Victor stelt het “buddyschap” voor. Benader mede-kerkgangers persoonlijk, probeer twijfel weg te nemen. Ook mensen die we na Corona missen in de kerk. Paul vult aan kerkgangers voor te stellen sàmen naar de nieuwe locatie te gaan. Hij wil dit volgende week zondag in de AnnaBon bespreken.

Een verschil met de kerken in Zuidoost is, dat de AnnaBon gaat sluiten. In Zuidoost bleef op de oude locatie een oecumenische groep actief.

-o0o-