Woord van parochieel administrator Bert Wooning

26 maart 2020

Beste Mensen,   

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Bert-Wooning-aangepast-14MEI.png
Pastor Bert Wooning

De situatie waarin we ons bevinden is totaal nieuw voor de meesten van ons : zowel voor politieke en kerkelijke leiders als voor ons allen. Daarom zijn we allemaal zoekenden hoe onze weg daarin te vinden.

Naar aanleiding daarvan komen verschillende reacties onder ons naar boven. Bij velen overheerst toch wel de angst en de vraag: zal ik ook ziek worden, waar gaat dit naartoe, hoe zal dit eindigen? Heel begrijpelijke menselijke reacties. Wij, pastores van de Clara en Franciscus-parochie, voelen en leven met u mee. Voortdurend hebben wij u in onze gedachten.

Een bekend spreekwoord luidt: ”Angst is een slechte raadgever”. In de Bijbel komen we heel wat keren de zin tegen: ”Weest niet bang”. Het schijnt toch wel een oergegeven onder ons mensen te zijn dat nieuwe situaties, die we niet kennen, ons angst inboezemen. Waarom zegt God zoveel keren tegen de mens: ”Weest niet bang”? Daaraan voegt Hij dikwijls toe:” Ik ben altijd bij u. Ik begeleid U in uw leven. Ik ken uw angsten en pijnen”. 

Kunnen deze geruststellende woorden van God ons enige rust en troost geven? Kunnen zij ons wellicht bemoedigen om niet alleen te zien naar de huidige situatie – die ons met recht angst in kan boezemen – maar ook, ondanks alles, met een zeker vertrouwen naar de toekomst?                        

Als pastores van de Clara en Franciscus-parochie willen we er aan meewerken dat de begrijpelijke angst onder ons niet de overhand krijgt. Die angst kan ons verlammen en tot inactiviteit, pessimisme en zelfs depressie brengen. Als uw pastores willen wij u graag bemoedigen met die woorden uit de bijbel: ”Weest niet bang”. We willen u op allerlei manieren helpen om die begrijpelijke angst te overwinnen. We moedigen u aan om zich tot op zekere hoogte over te geven aan de situatie zoals die op ons afkomt: geïnspireerd door ons geloof en vertrouwen op een God die het goede met ons voorheeft, ons niet in de steek laat en met ons medelijdt.                                                                                                            

Als u behoefte heeft om in die geest bemoediging of kracht te ontvangen, neem gerust contact met ons op per telefoon of andere communicatiemiddelen die nog mogelijk zijn in de huidige situatie.

In de loop van de geschiedenis zijn er veel mensen geweest, die bemoedigd en gesterkt door Gods Woord: ”Weest niet bang”, in de moeilijkste situaties de kracht gevonden hebben om positief te blijven en te blijven werken aan een betere toekomst. Mensen zoals Martin Luther King, Zuster Theresa van Calcutta, Monseigneur Romero van San Salvador, Dom Helder Camara hebben, ondanks de voor hen moeilijke tijd, heel veel betekend voor mensen in nood om hen heen en hoop gegeven voor de toekomst.

Maar ook hier en nu zijn er onder ons heel veel mensen die, bewust of onbewust geïnspireerd door deze woorden en hun solidariteits-gevoel, niet bang zijn. Op dikwijls heel inventieve en originele manier gaan ze deze moeilijke situatie te lijf.

Denken we aan de vele doctoren, verplegers en verpleegsters en het hen ondersteunend personeel. Maar ook aan degenen, die op allerlei originele manieren proberen het leven van vooral oudere geïsoleerde mensen enigszins te verlichten. Het is bewonderenswaardig hoeveel van deze positieve signalen naar buiten komen alsook hoeveel mensen zich als vrijwilliger hiervoor aanbieden.

Er is een stroom van solidariteit en medeleven losgekomen waarvan we niet gedacht hadden dat die nog bestond in de ons omringende individu-gerichte maatschappij. We mogen hopen dat dit niet alleen maar momentaan en voorbijgaand is, maar ook doorgaat in de toekomst. We hopen, dat het coronavirus zo spoedig mogelijk moge afzwakken en verdwijnen. Maar, zoals koning Willem Alexander het zo mooi zei, het solidariteitsvirus moge onder ons blijven bestaan.

Als pastores willen we alle mensen die daartoe in staat zijn, bemoedigen. Laten we, voor zover we dat kunnen, hen helpen om door te gaan met hun acties om het leed van de mensen die door het corona-virus op de een of andere manier getroffen zijn, te verlichten èn te blijven uitzien naar nieuwe manieren om dit te bereiken.

In het Spaans bestaat er een spreekwoord dat zegt:” Er bestaat geen kwaad waaraan ook geen goede kanten zitten”. Mogen we hopen dat dit ook het geval moge zijn met deze ingrijpende epidemie van het corona-virus dat ons allen op de een of andere manier treft. Moge het geloof in een God, die ons begeleidt in ons leven en meelijdt met ons, ons de kracht geven om door deze moeilijke situatie heen te komen en te blijven vertrouwen op een betere toekomst. Dat het gebed ons daarbij een steun moge zijn!

Bert Wooning svd, Parochieel Administrator

Enkele suggesties voor een meditatief gebed:

  1. Lezing van Gods Woord: 2 Kor. 1, 3-7
  2. Psalm 27
  3. Aanroepingen

Heer, samen met velen richt ik mij tot U, en ik bid U: 

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf 
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken, 
aan hen die alleen zijn, 
aan mensen zonder vrienden of familie.

Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed 
aan alle politieke leiders 
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.

Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede, 
en troost allen die om hen rouwen.

Toon mij waar en hoe ik iets kan betekenen 
voor de mensen rondom mij,
maak mij zelf tot een teken van uw liefde en menslievendheid.

Onze Vader

Slotgebed

God van alle leven, 
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht, 
Door zijn goedheid en verzoening 
heeft Hij nieuwe toekomst geopend 
voor mensen die verloren waren. 

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde, 
in deze dagen van onrust en onzekerheid.
Geef ons kalmte, wijsheid en moed 
om te onderscheiden wat we kunnen doen 
om anderen tot steun te zijn 
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen 
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend 
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer. Amen